دکتر محمدرضا وفا

پست سازمانی: سرپرست دانشکده بهداشت

تخصص: دکترای تخصصی علوم تغذیه گرایش اپیدمیولوژی

رتبه: استاد

شماره داخلی: 02186704734

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings