دکتر مهدی فرزادکیا

پست سازمانی: معاون پژوهشی دانشکده

تخصص: دکتری مهندسی بهداشت محیط

رتبه: استاد

شماره داخلی: 02186704745

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings