دکتر سیده طیبه رهیده

پست سازمانی: معاون دانشجویی و فرهنگی

تخصص: دکتری تخصصی علوم تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی: 86704843

ایمیل: vcs@iums.ac.ir

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings