دکتر علی اسرافیلی دیزجی

پست سازمانی: معاون اداری و مالی دانشکده

تخصص: دکتری شیمی تجزیه

مرتبه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 02186704745

ایمیل: fla-soh@iums.ac.ir

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings