دکتر فرزاد شیدفر

پست سازمانی: معاون آموزشی دانشکده

تخصص: دکتری تخصصی علوم تغذیه گرایش بیوشیمی

مرتبه علمی: استاد

شماره داخلی: 02186704734

ایمیل: edu-soh@iums.ac.ir

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings