دکتر محمدرضا وفا

پست سازمانی: رئیس دانشکده بهداشت

تخصص: دکترای تخصصی علوم تغذیه گرایش اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

شماره داخلی: 86704743

ایمیل: Dean-soh@iums.ac.ir

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings