دکتر مهدی فرزادکیا

پست سازمانی: معاون پژوهشی دانشکده

تخصص: دکترای مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استاد

شماره داخلی: 02186704745

ایمیل: research_soh@iums.ac.ir

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings