بسمه تعالی

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ 1389/12/10شورای عالی انقلات فرهنگی)

 

ماده ۱۵- شورای آموزشی

 

الف- تعریف شورای آموزشی: در هر دانشکده که دارای سه گروه آ موزشی یا بیشتر باشد، شورای آموزشی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

 • رئیس دانشکده
 • معاونان دانشکده
 • مدیران گروه های آموزشی دانشکده

 

ب – وظایف شورای آموزشی دانشکده

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابلاغ می گردد.
 • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
 • بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدیدی و پیشنهاد آن به شورا برای تکمیل اعضای هیات علمی هر گروه
 • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی
 • بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
 • بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه

 

 

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

دکتر محمدرضا وفا

رئیس دانشکده

۲

دکتر فرزاد شیدفر

معاونت آموزشی

۳

دکتر مهدی فرزادکیا

معاونت پژوهشی

۴

دکتر میترا غلامی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

۵

دکتر سیدعباس متولیان

مدیر گروه اپیدمیولوژی

۶

دکتر مسعود صالحی

مدیر گروه آمار زیستی

۷

دکتر شیما جزایری

مدیر گروه علوم تغذیه

۸

دکتر محمدصادق قاسمی

مدیر گروه ارگونومی

9

دکتر شهرام وثوقی

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

10

دکتر مهناز صلحی

مدیر گروه آموزش و ارتقاء سلامت

11

 

دکتر مرتضی منصوریان

سرپرست گروه آموزشی دوره عالی MPH

12

دکتر آزاده اشتری نژاد

مدیر دفتر توسعه آموزش

13

دکتر فاطمه السادات حسینی بهارانچی

نماینده اساتید مشاوره دانشکده

14

خانم فرحناز قاسمی

رئیس اداره آموزش

 

 

Template settings