شورای پژوهشی دانشکده به‌منظور اصلاح یا توسعه فعالیت‌های پژوهشی، و بحث و تبادل پیرامون تصویب پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی با حضور نمایندگان پژوهشی گروه‌های آموزشی بصورت مستمر تشکیل می‌شود. این شورا از 10 عضو شامل ریاست محترم دانشکده (رئیس شورا)، معاون پژوهشی دانشکده (دبیر شورا)، نمایندگان پژوهشی گروه‌های آموزشی و کارشناس پژوهشی دانشکده تشکیل شده است.

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نماینده گروه آموزشی/ سمت

مرتبه علمی

ایمیل

1

دکتر محمدرضا وفا

رئیس دانشکده

استاد

Vafa.m@iums.ac.ir

2

دکتر مهدی فرزادکیا

معاون پژوهشی

استاد

Farzadkia.m@iums.ac.ir

3

دکتر عماد دهقانی فرد

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

Dehghanifard.e@iums.ac.ir

4

دکتر ایرج علیمحمدی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استاد

Alimohammadi.i@iums.ac.ir

5

دکتر حمیدرضا برادران

اپیدمیولوژی

استاد

Baradaran.hr@iums.ac.ir

6

دکتر طاهره دهداری

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

Dehdari.t@iums.ac.ir

7

دکتر ناهید آریائیان

علوم تغذیه

دانشیار

Aryaeian.n@iums.ac.ir

8

دکتر ملیکا خارقانی مقدم

MPH

استادیار

Kharghani.m@iums.ac.ir

9

دکتر احسان گروسی

ارگونومی

استادیار

Garosi.e@iums.ac.ir

10

دکتر مسعود رودباری

آمار زیستی

استاد

Roudbari.m@iums.ac.ir

 

 

Template settings