ردیف

نام و نام خانوادگی

نماینده گروه آموزشی/ سمت

مرتبه علمی

ایمیل

1

دکتر رسول یاراحمدی

رئیس دانشکده

استاد

Yarahmadi.r@iums.ac.ir

2

دکتر روشنک رضایی کلانتری

معاون پژوهشی

استاد

Rezaei.r@iums.ac.ir

3

دکتر علی اسرافیلی

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

A_esrafily@yahoo.com

4

دکتر ایرج علیمحمدی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استاد

Alimohammadi.i@iums.ac.ir

5

دکتر شهناز ریماز

اپیدمیولوژی

استاد

Rimaz.sh@iums.ac.ir

6

دکتر طاهره دهداری

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

Dehdarit@yahoo.com

7

دکتر ناهید آریائیان

علوم تغذیه

دانشیار

Aryaeian@razi.tums.ac.ir

8

دکتر میترا زراتی

KTEC

استادیار

Zarrati.m@iums.ac.ir

9

دکتر مسعود صالحی

MPH

دانشیار

Salehi74@yahoo.com

10

دکتر مسعود رودباری

آمار زیستی

استاد

Roudbari.m@iums.ac.ir

11

دکتر زینب کاظمی

ارگونومی

استادیار

Kazemi.ze@iums.ac.ir

تنظیمات قالب