ردیف

نام و نام خانوادگی

نماینده گروه آموزشی/ سمت

مرتبه علمی

ایمیل

1

دکتر محمدرضا وفا

رئیس دانشکده

استاد

Rezavafa@yahoo.com

2

دکتر مهدی فرزادکیا

معاون پژوهشی

استاد

Mehdi_farzadkia@yahoo.com

3

دکتر عماد دهقانی فرد

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

Edehghanifard@gmail.com

4

دکتر ایرج علیمحمدی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استاد

Alimohammadi.i@iums.ac.ir

5

دکتر حمیدرضا برادران

اپیدمیولوژی

استاد

Baradaran.hr@iums.ac.ir

6

دکتر طاهره دهداری

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

Dehdarit@yahoo.com

7

دکتر ناهید آریائیان

علوم تغذیه

دانشیار

Aryaeian@razi.tums.ac.ir

8

دکتر مرتضی منصوریان

MPH

دانشیار

Mansourian.m@iums.ac.ir

9

دکتر مسعود رودباری

آمار زیستی

استاد

Roudbari.m@iums.ac.ir

10

دکتر احسان گروسی

ارگونومی

استادیار

Eh.garosi@gmail.com

Template settings