واحد امور اداری

واحد اداری دانشکده بهداشت به سرپرستی سرکار خانم لیلا سالمی امور مربوط به امور اداری و کارگزینی دانشکده را بر عهده دارد. سرکار خانم لیلا سالمی فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشند. ایشان از سال ۱۳93 فعالیت خود را در واحد اموراداری و کارگزینی دانشکده بهداشت دانشکاه علوم پزشکی ایران آغاز نمودند.

سایر اعضای امور اداری

 ➜ آقای فریس اسدی (مسئول خدمات)
  آقای خیرالله مظفری (انباردار)
آقای داوود نجفی (دبیرخانه و امور رفاهی)

از عمده ترین فعالیت های امور اداری میتوان به انجام امور مربوط به کارگزینی، خدمات، امور رفاهی کارکنان و بایگانی نام برد.

 
تدارکات

آقای فریس اسدی
۸۸۶۰۴810
انبار 

آقای خیراله مظفری
۸۸۶۰۴۷۴۴لیلا سالمی 
سرپرست امور اداری
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
88604657
شرح وظایف

خیرالله مظفری
انباردار 
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
88604860
  شرح وظایف
فریس اسدی
مسئول خدمات
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
۸۸۶۰۴810
 شرح وظایف

حسن گلی
اداره رفاه
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
88604753
شرح وظایف

زهره رسولی
کارگزین
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
۸۸۶۰۴558
 شرح وظایف
 


Template settings