مسئول امور جذب هیات علمی

 

       

     سرکار خانم فرانک برومند

 

    لیسانس علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

     شماره تماس : 86704658

 

     ایمیل :  boroumand.f@iums.ac.ir
Template settings