برنامه استراتژیک حوزه معاونت اداری ومالی دانشکده بهداشت
 
دورنما :  در نظر داریم  به عنوان بهترین و موثرترین پشتیبان فعالیت های موجود دردانشکده و درراستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه ،درزمینه های  مختلف  آموزشی ، پژوهشی ، اداری ومالی قدم برداشته تا این  مجموعه آموزشی  را درجهت  تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در حل مشکلات و مسایل بهداشتی و سلامت  جامعه و ایجاد تغییر با روشهای نوین در این زمینه تاثیرگذار باشندرا، یارا وهمراه باشیم .
 
رسالت : برآن هستیم که با بهره گیری از توانائیها وظرفیت های موجود ودرراستای اهداف دانشکده وبالطبع دانشگاه بیش از گذشته در انجام وظایف ومسئولیتهای خود کوشا وپاسخگوبوده تا به آینده ای مطلوب برسیم.
اهداف :
 • جذب وبکارگیری نیروی انسانی کارآمد وموثر
 • استفاده بهینه ازتخصیص منابع مالی
 • توسعه وبهبود فرآیندها
 • توجه به  زیرساخت ها و اصلاح  آن در همه موارد
 • ایجاد انضباط اداری ومالی
 • نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی واستفاده درست از امکانات وتجهیزات
 • توسعه وارتقای خدمات اداری ومالی ورفاهی
 • توسعه وارتقای فناوری اطلاعات
 • نظارت ومستند سازی طرح های عمرانی وتعمیرات (بازسازی وتوسعه فضای فیزیکی)
 • نظارت بر عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی به جهت ایمنی،سلامت وبهداشت
 • ایجاد شرایط مستندسازی فعالیتهای اداری ومالی (بانک اطلاعاتی منسجم)
 • ایجاد واستفاده از فرم های گزارش عملکرد (به صورت دوره ای )جهت کلیه اموراداری ومالی ورفاهی
 • توجه به طرح تکریم ارباب رجوع
 • توجه به اصل مسئولیت پذیری وپاسخگو بودن
 
 • استفاده از بخش خصوصی طبق ضوابط ومقررات
نقاط قوت :
 • واگذاری بعضی امور به بخش خصوصی
 • وجود جلسات دوره ای با حضور کارکنان وهیئت رئیسه درقالب شورای تحول وسلامت اداری
 • داشتن پرسنل دلسوزومسئولیت پذیر
 • وجود تجهیزات وامکانات فناوری واطلاعات درحد مطلوب جهت استفاده آموزش وپژوهش
 • وجود شرح وظایف جهت کارکنان
 • بهبود وتوسعه فضاهای فیزیکی
 • تخصیص بودجه به منظورتوسعه وتجهیزآزمایشگاهها
نقاط ضعف :
 • کمبود نیروی انسانی کارشناس در بعضی امور
 • شرایط محیطی نامناسب  به لحاظ آب وهوا(استفاده ازسیستم هوا ساز)
 • تغییروارتقای ملزومات اداری به لحاظ عدم وجود بودجه مکفی دراین خصوص
 • نبود مکان فیزیکی مناسب جهت امور تکثیر
ارزش ها :
 • احترام به کرامت انسانی
 • مسئولیت پذیری وپاسخگویی
 • رعایت اصول اخلاقی درحین انجام وظیفه
 • وجود نظم وانضباط کاری
 
 • اعتقاد به اصل << مشتری حق دارد وسازمان پاسخگو >>طرح تکریم ارباب رجوع
 • توجه به مسائل روحی ،روانی وشغلی کارکنان
 • تلاش در بهبود خدمات دهی
 • تلاش در تحقق بخشیدن امر صرفه جویی در منابع

 

Template settings