برنامه استراتژیک و عملیاتیاهداف:

دفترتوسعه آموزش در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود:

 

بدین منظور دفتر توسعه آموزش دارای شرح وظایف زیر می ­باشد:

  1. همکاری در ارتقاء توانمندی­ های اعضای هیئت  علمی در زمینه­ های مختلف آموزش علوم پزشکی
  2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند­های آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  3. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح­ های پژوهشی در آموزش
  4. ارائه مشاوره در حیطه­ های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری، اجرای روش­های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  5. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

دورنما :

ما برآنیم در حیطه آموزش نیروهای متخصص تامین کننده بهداشت و سلامت جامعه با تربیت کادر علمی مجرب و ارتقاء مهارتهای حرفه ای و شکوفایی استعدادهای درخشان جزء 10 دانشکده برتر بهداشت کشور باشیم و

زمینه تولید و انتقال دانش در علوم بهداشتی را در آینده ارتقاء بخشیم.

 

 

جهت دریافت برنامه عملیاتی  کلیک نمایید 


برنامه عملیاتی ارزشیابی و آیتم آنالیز
برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی
برنامه عملیاتی پژوهش در آموزش
برنامه عملیاتی توانمندسازی
برنامه عملیاتی رتبه بندی آموزشی
برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی و آیتم آنالیز
برنامه عملیاتی واحد اعتباربخشی
برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش در سال ۱۴۰۰

برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی

برنامه عملیاتی پژوهش در آموزش سال 1402

برنامه عملیاتی توانمندسازی

برنامه عملیاتی دانش پژوهی 1402

برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش در سال 1402

Template settings