برنامه استراتژیک و عملیاتیاهداف:

دفترتوسعه آموزش در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود:

 

بدین منظور دفتر توسعه آموزش دارای شرح وظایف زیر می ­باشد:

  1. همکاری در ارتقاء توانمندی­ های اعضای هیئت  علمی در زمینه­ های مختلف آموزش علوم پزشکی
  2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند­های آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  3. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح­ های پژوهشی در آموزش
  4. ارائه مشاوره در حیطه­ های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری، اجرای روش­های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  5. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

دورنما :

ما برآنیم در حیطه آموزش نیروهای متخصص تامین کننده بهداشت و سلامت جامعه با تربیت کادر علمی مجرب و ارتقاء مهارتهای حرفه ای و شکوفایی استعدادهای درخشان جزء 10 دانشکده برتر بهداشت کشور باشیم و

زمینه تولید و انتقال دانش در علوم بهداشتی را در آینده ارتقاء بخشیم.

 

 

جهت دریافت برنامه عملیاتی  کلیک نمایید 


برنامه عملیاتی ارزشیابی و آیتم آنالیز
برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی
برنامه عملیاتی پژوهش در آموزش
برنامه عملیاتی توانمندسازی
برنامه عملیاتی رتبه بندی آموزشی
برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی و آیتم آنالیز
برنامه عملیاتی واحد اعتباربخشی
برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش در سال ۱۴۰۰

Template settings