فرایند تدوین و اجرای برنامه 

لیست کارگاههای برگزار شده سال ۹۴

لیست کارگاههای برگزار شده سال ۹۵ لیست کارگاه های نیسمال اول1403-1402
لیست کارگاه های نیمسال دوم 1403-1402 
 
 
بخش توانمند سازی دفتر توسعه و آموزش دانشکده بهداشت

 
از آنجا که حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم درسرلوحه اهداف و برنامه های دانشگاه قرار گرفته است، در راستای تحقق  این برنامه ها و سیاستهای  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه اقدامات ذیل جهت تحقق برنامه های دانشکده صورت می پذیرد:
  • توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC
  • نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده و ارائه گزارش به EDC
  • توانمندسازی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.
  • ارائه گزارش عملکرد به واحد EDO  دانشکده
  • شرکت در جلسات دوره ای  دفتر توسعه آموزش
Template settings