راه های ارتباطی با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده

 

    نام و نام خانوادگی: دکتر سیده طیبه رهیده

    رتبه علمی: استادیار

    شماره تماس:02186704843

    پست الکترونیکی: vcs@iums.ac.ir

    

    فرم نظرسنجی دانشجویی و فرهنگی

 


مسئول واحد دانشجویی و فرهنگی

خانم فرانک برومند

شماره تماس : 02186704658

 

رابط شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده

خانم بتول اسفندیاری

شماره تماس : 02186704737

Template settings