سخنرانی های علمی بستر مناسبی را برای نشر و ارائه دستاوردهای علمی فراهم می سازد و امکان نقد و بررسی یافته ها را در جامعه علمی ایجاد می کند.

 

دانشکده بهداشت برای ایجاد تعامل اطلاعات علمی و بکارگیری مناسب آن در بین اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان تصمیم به برگزاری سخنرانی های علمی ماهانه توسط اعضای هیئت علمی متخصص نموده است تا از این طریق در راستای ارائه اطلاعات به روز و کاربردی گامی موثر بردارد. شرکت در این سخنرانی ها برای تمامی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدور است و حضور افراد موجب پویایی جلسه خواهد شد.

 


 

 

لیست اخبار صفحه :1
    Template settings