• بررسی و نظارت بر خط مشی های امور پژوهشی دانشکده باتوجه به سیاست های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • تنظیم برنامه عملیاتی و نظارت برحسن اجرای آن
 • تنظیم و تصویب فرآیندهای مرتبط با امور پژوهشی
 • ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشکده (اعضای هیئت علمی وگروه های آموزشی دانشکده)
 • ارائه پیشنهادات در زمینه اصلاح یا توسعه خط مشی های پژوهشی و خدماتی دانشکده و دانشگاه
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای امور پژوهشی دانشکده
 • انجام و پیگیری مکاتبات معاونت پژوهشی
 • تنظیم قرارداد طرح های مستقل و پایان نامه های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد
 • پیگیری دریافت گزارش پیشرفت و نهایی طرح های تحقیقاتی و هماهنگی های لازم با امور مالی دانشکده و دانشگاه در خصوص نحوه پرداخت و تسویه حساب
 • تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه
 • صدور معرفی نامه های دانشجوئی

 

Template settings