وظایف معاونت پژوهشی

 • بررسی و نظارت برخط مشی‌های امور پژوهشی دانشکده باتوجه به سیاست‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
 • تنظیم برنامه عملیاتی و نظارت برحسن اجرای آن؛
 • تنظیم و تصویب فرآیندهای مرتبط با امور پژوهشی؛
 • ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشکده (اعضای هیئت علمی و گروه های آموزشی دانشکده)؛
 • ارائه پیشنهادات در زمینه اصلاح یا توسعه خط مشی‌های پژوهشی و خدماتی دانشکده و دانشگاه؛
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه؛
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده؛
 • نظارت بر حسن اجرای امور پژوهشی دانشکده؛
 • انجام و پیگیری مکاتبات معاونت پژوهشی؛
 • نظارت بر تأمین منابع اطلاعاتی موردنیاز کاربران کتابخانه دانشکده از طریق خرید منابع چاپی و الکترونیک و ایجاد دسترسی به منابع اطلاعاتی با تهیه اشتراک دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی؛
 • نظارت بر رفع نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران با حمایت از راه‌اندازی کلینیک اطلاعات در کتابخانه جهت ارائه مشاوره‌های اطلاعاتی به کاربران؛
 • تنظیم تفاهم نامه‌های آموزشی-پژوهشی به‌منظور تقویت و پشتیبانی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی و اجرایی؛
 • حمایت از طرح‌ها و ایده‌های دفتر ارتباط با صنعت جهت توسعه و نیاز محور کردن آموزش و پژوهش دانشکده در راستای رفع نیازها و مشکلات صنایع و جامعه؛
 • ترویج فرهنگ کارآفرینی بر مبنای دانش و ایجاد بستری مناسب برای کارآفرینان فناور با حمایت از مرکز رشد دانشکده؛
 • نظارت بر فعالیت‌های کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده به‌منظور استفاده از توانمندی‌ها و قابلیتهای دانشجویان در امر پژوهش، در راستای چشم انداز نقشه جامع علمی دانشگاه و کشور؛
 • تنظیم قرارداد طرح‌های مستقل و پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد؛
 • پیگیری دریافت گزارش پیشرفت و نهایی طرح‌های تحقیقاتی و هماهنگی‌های لازم با امور مالی دانشکده و دانشگاه درخصوص نحوه پرداخت و تسویه حساب؛
 • تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه؛
 • صدور معرفی نامه‌های دانشجویی.

 

Template settings