خلاصه شرح وظایف معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده:

 

 ➜اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

 ➜برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست دانشکده

 ➜پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

 ➜برنامه ریزی آموزشی دانشکده در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

 ➜اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی

 ➜ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده

 ➜برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی  تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه

 ➜نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشکده

 ➜ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

 ➜تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب

 ➜ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشکده در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

 ➜نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

 ➜همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشکده

 ➜تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 ➜برنامه ریزی و نظارت و هدایت دانشجو در امور فرهنگی

 ➜تشکیل کانون های فرهنگی دانشجویی

 ➜شرکت دانشجویان در امور فرهنگی دانشکده

 ➜ارزیابی وضعیت فرهنگی دانشجو از طریق میزان مشارکت آنها در این امور

 ➜ترغیب دانشجو به انجام فعالیت فرهنگی

 ➜همکاری با سایر نهادهای ذیربط جهت رفع مشکلات دانشجو

 ➜انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشکده

Template settings