طرح درس وطرح دوره اعضاء هئیت علمی دانشکده

 

 
گروه مهندسی بهداشت محیط گروه اپیدمیولوژی
جناب آقای دکتر مجید کرمانی جناب آقای دکترمهدی فرزادکیا سرکار خانم دکتر شهناز ریماز جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی
سرکار خانم دکتر روشنک رضائی جناب آقای دکتر احمد جنیدی سرکار خانم دکتر مهشید ناصحی جناب آقای دکتر محسن اسدی لاری
سرکار خانم دکتر میترا غلامی جناب آقای دکتر علی اسرافیلی جناب آقای دکترسیدعباس متولیان جناب آقای دکترحمیدرضا برادران
جناب آقای دکتر عماد دهقانی فرد   جناب آقای دکتر مشکینی  
گروه آمار زیستی گروه بهداشت حرفه ای
جناب آقای دکتر مسعود رودباری سرکار خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد جناب آقای دکتر علی اصغر فرشاد
جناب آقای دکتر مسعود صالحی سرکار خانم دکتر لیلا جانانی جناب آقای دکتر ابراهیمی جناب آقای دکتر ایرج علیمحمدی
جناب آقای دکتر نمامعلی آزادی سرکار خانم آغا فاطمه حسینی جناب آقای دکتر شهرام وثوق جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی
سرکار خانم دکترحسینی بهارانچی سرکار خانم دکتر محبوبه رسولی جناب آقای دکتر منوچهر خاصی جناب آقای دکتر منظری
جناب آقای دکتر دولتی جناب آقای دکتر محمدزاده جناب آقای دکتر کشاورز  سرکار خانم دکتر رفیعی پور
    استاد مدعو
دکتر صابر مرادی حنیفی
گروه ارگونومی گروه آموزش و ارتقاء سلامت
جناب آقای دکتر محمد صادق قاسمی جناب آقای دکتر گروسی سرکار خانم دکتر دهداری سرکار خانم دکتر خارقانی مقدم
جناب آقای دکتر دهقان سرکار خانم دکتر کاظمی سرکار خانم دکتر صلحی جناب آقای دکتر منصوریان 
جناب آقای دکتر عاطف وحید جناب آقای دکتر لبافی نژاد جناب آقای دکتر عبادی فرد آذر استاد مدعو
استاد مدعو جناب آقای دکتر کاظم زاده عطوفی جناب آقای دکتر مطلبی  
گروه علوم تغذیه گروه MPH
سرکار خانم دکتر جزائری جناب آقای دکتر وفا سرکار خانم دکتر جانانی سرکار خانم دکتر دهداری
سرکار خانم دکتر آریائیان جناب آقای دکتر فرزاد شیدفر سرکار خانم دکتر غلامی جناب آقای دکتر فرخ نژاد
استاد مدعو سرکار خانم دکتر رهیده جناب آقای دکتر قهاری سرکار خانم دکتر ابوالقاسمی
    جناب آقای دکتر وحید راشدی اساتید مدعو
Template settings