لینک های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران                                  https://iums.ac.ir   
 • معاونت آموزشی دانشگاه              https://edu.iums.ac.ir                                                    
 • معاونت بین الملل        https://ivc.iums.ac.ir                                                                
 • معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع    https://vcm.iums.ac.ir                                      
 • معاونت تحقیقات و فناوری  https://vcr.iums.ac.ir                                                    
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی   https://vcs.iums.ac.ir                                                
 • معاونت درمان  https://vct.iums.ac.ir                                                                     
 • معاونت غذا و دارو   https://fdo.iums.ac.ir                                                               
 • کتابخانه الکترونیکی دانشگاه https://diglib.iums.ac.ir                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

لیست نشریات دانشگاه علوم پزشکی ایران بدین شرح می باشد:
 
 • فصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد                                                           http://jap.iums.ac.ir
 • نشریه روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران                                            http://ijpcp.iums.ac.ir
 • مجله علمی و پژوهشی سلامت کار ایران                                                             http://ioh.iums.ac.ir
 • مجله علوم پزشکی رازی                                                                                       http://rjms.iums.ac.ir
 • نشریه مدیریت سلامت                                                                                            http://jha.iums.ac.ir
 • http://bcn.iums.ac.ir                                                                        Basic and Clinical Neuroscience
 • http://ijhr.iums.ac.ir                                                    International Journal of Hospital Research
 • http://jccnc.iums.ac.ir                                                      Journal of Client-Centered Nursing Care
 • http://minsurgery.com                                       Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
 • http://mjiri.iums.ac.ir                                                  Medical Journal of Islamic Republic of Iran
 • http://shafaorthoj.com                                                                               Shafa Orthopedic Journal
Template settings