دکتر آزاده اشتری نژاد 

مسئول آموزش مجازی- مسئول کمیته برنامه ریزی درسی- مسئول کمیته اعتباربخشی- دبیر کمیته ارزشیابی اعضای هیأت علمی - عضو کمیته فرآیند نویسی

مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی توکسیکولوژی

رتبه علمی در گروه : دانشیار

تلفن ثابت :021۸۶۷۰۴۷۵۴

فاکس : 021۸۸۶۲۲۷۰۷

ایمیل :azadeh_ashtarinezhadyahoo.com

ایمیل آکادمیک : ashtarinezhad.a@iums.ac.ir


 

 

 شرح وظایف مسئول دفتر توسعه آموزش

 

نظر به تعهد، توانمندی و سوابق ارزنده سرکارعالی/ جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدت یک سال به عنوان مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده منصوب می شوید. از آنجا که در این دوره مدیریتی حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم در سر لوحه اهداف و برنامه های دانشگاه قرار گرفته است، انتظار می رود در راستای تحقق این برنامه ها و سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه اقدامات ذیل جهت تحقق برنامه های معاونت آموزشی و دانشکده انجام شود:
* اجرای برنامه های آموزشی براساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
* ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده
* شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
* همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آن
* ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده
* پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده
* توانمندی سازی و حمایت از اعضاء هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه
* نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده
* توسعه زیرساخت های آموزشی (حضوری، مجازی در راستای فناوری های روز دانشگاه / کارآفرین)
* نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده
* اجرای طرح پژوهش در آموزش براساس اولویت های دانشکده و EDC
* ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی، استعداد درخشان و دانش آموختگان در سطح دانشکده با هدف بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات آن ها
* ایجاد زیرساخت و تقویت انگیزه پژوهشگران با رویکرد مشارکت حداکثری در جشنواره های آموزشی (ملی – و ...)
توفیق روز افزون سرکارعالی را در پیشبرد اهداف دانشگاه و تقویت نظام آموزشی مسئولیت پذیر که همانا حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم است از درگاه ایزد منان خواستاریم.

Template settings