واحد ریاست


                                                                                             
سینا سریزدی
مسئول دفتر ریاست
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704734
 
سمیرا دریا بیکی 
مسئول دفتر ریاست
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704745
 


Template settings