بسمه تعالی

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یک دانشگاه نسل سوم، دارای اهدافی می باشد که تحقق آن وابسته به فعالیتهای واحدهای مختلف دانشگاه از جمله دانشکده ها است. دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران با جذب اساتید برجسته و دانشجویان پویا دارای فعالیت های آموزشی و پژوهشی مهمی می باشد که انتشار آنها نیازمند یک برنامه ریزی ساختارمند و اصولی مانند خبرنامه است. از اینرو راه اندازی خبرنامه الکترونیکی در دانشکده های تحت دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدامی شایسته و ارزشمند در حوزه ارتباطات و روابط عمومی خواهد بود. به همین دلیل اولین خبرنامه الکترونیکی دانشکده بهداشت در نیمسال تحصیلی 1401-1402 طراحی و تدوین شده است.

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای 8 گروه آموزشی می باشد که فعالیت های آموزشی و پژوهشی آن قابل توجه است. از اینرو خبرنامه الکترونیکی دانشکده بهداشت با رویکرد انتشار اخبار و رویداد های آموزشی و پژوهشی صورت گرفته توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه های آموزشی مختلف در هر نیمسال تحصیلی تدوین می گردد. همچنین این خبرنامه فرصت مناسبی جهت معرفی دانشکده بهداشت به جامعه دانشگاهیان می باشد.

سعی شده است در پایان هر نیمسال تحصیلی خبرنامه الکترونیکی مربوطه انتشار یابد و رویدادهای علمی نیمسال آتی نیز اطلاع رسانی گردد.

بخش های درنظر گرفته شده در خبرنامه بر حسب اطلاعات و اخبار مهم در هر نیمسال تحصیلی قابل تغییر بوده و در نظر گرفتن این انعطاف در تهیه خبرنامه موجب به روز بودن آن خواهد شد.

 

خبرنامه نیمسال تحصیلی 1402-1401 دانشکده بهداشت ، شماره 1، زمستان 1401

خبرنامه نیمسال تحصیلی 1402-1401 دانشکده بهداشت ، شماره 2، تابستان 1402

Template settings