خانم فرح روز زند
کارشناس دفتر توسعه آموش
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704850
✉  
 
واحد دفتر توسعه آموزش

اداره توسعه آموزش دانشکده بهداشت به سرپرستی سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد امور مربوط به EDO دانشکده را برعهده دارد
 شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

 ➜رابط دفتر توسعه آموزش دانشکده باگروه های آموزشی

 ➜برنامه ریزی به برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضاء هیات علمی، کارشناسان گروه های آموزشی و دانشجویان دانشکده و تهیه گواهی مربوطه

 ➜بروز رسانی سایت دفترتوسعه آموزش دانشکده از طریق ارسال اطلاعات جهت بارگذاری در سایت دانشکده و تهیه مستندات آن ها

 ➜ارسال گزارش عملکرد درخصوص تحلیل آزمون ها، مشکلات سیستم ماد و عملکرد شرکت یگانه به دانشگاه

 ➜ارسال گزارش ارزشیابی 360 درجه به اعضاء هیات علمی

 ➜همکاری و نظارت برتکمیل طرح دوره های اعضاء هیات علمی  و ارسال اطلاعات جهت بارگذاری در سایت دانشکده

 ➜برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات دفتر توسعه آموزش دانشکده و حضور به عنوان دبیرجلسات و تهیه صورت جلسات مربوطه

 ➜بایگانی مستندات مربوط به دفتر توسعه آموزش دانشکده

 ➜همکاری و مشارکت با کلیه مسئولین واحدهای دفتر توسعه آموزش دانشکده در امورمحوله به ایشان

 ➜اطلاع رسانی تشکیل جلسات و کارگاه ها از طریق اتوماسیون، ایمیل، تابلو اطلاعات و سایت دانشکده

 ➜پیگیری تمام امور محوله دفتر توسعه آموزش دانشکده

 

 

Template settings