همکاران دفتر توسعه آموزش 

دکتر جمیله ابوالقاسمی 
مسئول ارزشیابی و آیتم آنالیز
عضو کمیته فرآیند نویسی
۸670۴۷74

دکتر ملیکا خارقانی مقدم
مسئول دانش پژوهی

۸6704۷85

دکتر آزاده اشتری نژاد

مسئول آموزش مجازی، مسئول کمیته برنامه ریزی درسی، مسئول کمیته اعتباربخشی، دبیر کمیته ارزشیابی اعضای هیأت علمی، عضو کمیته فرآیند نویسی

۸670۴754

دکتر طاهره دهداری
مسئول پژوهش در آموزش

۸670۴۷56

 
خانم منیژه بابایی
کارشناس ارزشیابی  

۸670۴۷56

آقای محمود یوسفی
مسئول توانمندسازی دانشجویان

۸670۴850

خانم فرح روز زند

دبیرکمیته فرآیند نویسی، عضو کمیته برنامه ریزی درسی، کارشناس گسترش رشته های جدید، نماینده توانمندسازی دانشکده
کارشناس دفتر  EDO

۸670۴850

 

Template settings