مدیریت کتابخانه

  

     

 

 

 

سرکار خانم رویا وصال آزاد
سمت: رئیس کتابخانه
تلفن: ۸۶۷۰۴۸۴۷
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیک: vesalazad.riums.ac.ir

 

بخش خدمات فنی و اطلاع رسانی

    

 

 

 

سرکار خانم زهرا نجفی رودباری
سمت: کارشناس کتابخانه
تلفن: ۸۶۷۰۴۷۶۶
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیک: najafiroodbari.ziums.ac.ir

 
Template settings