دفتر توسعه آموزش EDO

        

 سرکار خانم فرح روز زند

          کارشناس دفتر EDO

         دبیرکمیته فرآیند نویسی، عضو کمیته برنامه ریزی درسی، کارشناس گسترش رشته های جدید،

         نماینده توانمندسازی دانشکده

 

شماره تماس : 86704850

 

ایمیل دفتر توسعه آموزش : edo.behdasht@iums.ac.ir


دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت به سرپرستی سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد امور مربوط به EDO دانشکده را برعهده دارد شرح وظایف کارشناس دفتر توسعه آموزش

 ➜رابط دفتر توسعه آموزش دانشکده باگروه های آموزشی

 ➜برنامه ریزی به برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضاء هیات علمی، کارشناسان گروه های آموزشی و دانشجویان دانشکده و تهیه گواهی مربوطه

 ➜بروز رسانی سایت دفترتوسعه آموزش دانشکده از طریق ارسال اطلاعات جهت بارگذاری در سایت دانشکده و تهیه مستندات آن ها

 ➜ارسال گزارش عملکرد درخصوص تحلیل آزمون ها، مشکلات سیستم ماد و عملکرد شرکت یگانه به دانشگاه

 ➜ارسال گزارش ارزشیابی 360 درجه به اعضاء هیات علمی

 ➜همکاری و نظارت برتکمیل طرح دوره های اعضاء هیات علمی  و ارسال اطلاعات جهت بارگذاری در سایت دانشکده

 ➜برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات دفتر توسعه آموزش دانشکده و حضور به عنوان دبیرجلسات و تهیه صورت جلسات مربوطه

 ➜بایگانی مستندات مربوط به دفتر توسعه آموزش دانشکده

 ➜همکاری و مشارکت با کلیه مسئولین واحدهای دفتر توسعه آموزش دانشکده در امورمحوله به ایشان

 ➜اطلاع رسانی تشکیل جلسات و کارگاه ها از طریق اتوماسیون، ایمیل، تابلو اطلاعات و سایت دانشکده

 ➜پیگیری تمام امور محوله دفتر توسعه آموزش دانشکده

Template settings