اعضاء کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده و شرح وظایف 

اعضاء کمیته

دبیر کمیته

مسئول کمیته

ردیف

سرکارخانم ها دکتر جمیله ابوالقاسمی، دکتر شیما جزایری، دکتر آزاده اشتری نژاد و جناب آقای دکتر مهدی فرزادکیا

آقای دکتر فرزاد شیدفر

آقای دکتر محمدرضا وفا

1

       شرح وظایف:

 

  1. ایجاد هماهنگی و سازماندهی و بهبود کیفیت  فعالیت های آموزشی، پژوهشی مرتبط با اخلاق حرفه ای در آموزش
  2. کمک به بهبود شاخص های اخلاقی محیط های آموزشی، پژوهشی و مراقبتی به عنوان بستر شکل گیری نقش ها و رفتار حرفه ای
  3. بازنگری برنامه های آموزشی با محوریت اخلاق حرفه ای در رشته های دایر در دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
  4. کمک به ارتقای دانش، نگرش و رفتار اخلاقی و حرفه ای اعضای هیئت علمی، دانشجویان
  5. کمک به ارتقای شاخص های اخلاق سازمانی و مدیریتی در دانشکده
Template settings