ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در دانشکده

سمت در کمیته ارزشیابی اساتید

1

آقای دکتر محمدرضا وفا

رئیس دانشکده

رئیس کمیته

2

آقای دکتر فرزاد شیدفر

معاون آموزشی

نایب رئیس کمیته

3

خانم دکتر آزاده اشتری نژاد

مدیر دفتر توسعه

دبیر کمیته

4

خانم دکتر شیما جزایری

مدیر گروه علوم تغذیه

عضو کمیته

5

آقای دکتر شهرام وثوقی

مدیر گروه بهداشت حرفه ای

عضو کمیته

6

خانم دکتر میترا غلامی

مدیر گروه بهداشت محیط

عضو کمیته

7

خانم دکتر مهناز صلحی

مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

عضو کمیته

8

آقای دکتر مسعود صالحی

مدیر گروه  آمار زیستی

عضو کمیته

9

آقای دکتر سید عباس متولیان

مدیر گروه  اپیدمیولوژی

عضو کمیته

10

آقای دکتر مرتضی منصوریان

مدیر گروه MPH

عضو کمیته

11

آقای دکتر محمد صادق قاسمی

مدیر گروه ارگونومی

عضو کمیته

12

خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی- آقای دکتر مهدی فرزادکیا

سه نفر از اعضای هیأت علمی مجرب

عضو کمیته

 

شرح وظایف عضوکمیته ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده:

 

  1. -       شرکت فعال اعضاء در جلسات مربوط به کمیته ارزشیابی
  2. -       جمع بندی و تحلیل نتایج ارزشیابی دانشکده در پایان هر نیمسال
  3. -       تحلیل عملکرد آموزشی اعضای محترم هیأت علمی با توجه به نیمرخ ارزشیابی (شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها) و ارائه بازخورد به ایشان
  4. -       اقدام و نظارت در زمینه ارتقاء سیستم ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده در بستر نرم افزار
  5. -       نظارت بر اجرای فرآیندهای ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده
  6. -       بررسی درخواست اعتراض اساتید و رفع اشکالات و ابهامات در دانشکده
  7. -       ارسال یک نسخه از شرح فعالیت های انجام شده همراه با مستندات آن، حداقل یک بار در هر نیمسال به دفتر توسعه آموزش دانشکده

 

Template settings