اعضاء کمیته  ارزشیابی دانشجویی دانشکده و شرح وظایف
رئیس /دبیرکمیته  نماینده دانشکده  اعضاء کمیته
رئیس: آقای دکترکرمانی
دبیر: خانم دکتر اشتری نژاد
 
خانم دکتر ابوالقاسمی خانم ها: دکتر ریماز/ دکتر ابوالقاسمی/ دکتر اشتری نژاد/ دکتر رسولی/  دکتر رهیده / دکترخارقانی مقدم/
آقایان: دکتردهقانی فرد/ مهندس گروسی
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
شرح وظایف کمیته ارزشیابی دانشجویی
تشکیل کمیته ارزیابی دانشجو در دانشکده *
تهیه "نقشه وضع موجود ارزیابی دانشجو" (نوماد) در دانشکده
شناسایی نیازهای دانشکده برای تحقق ارزیابی بهینه بر پایه نوماد (نقشه وضع موجود ارزیابی دانشجو)
تدوین "نقشه وضع بهینه ارزیابی دانشجو" (نوباد) دانشکده
همکاری در تدوین برنامه ارتقاء عملکرد ارزیابی دانشجو در گروه به عنوان هدفی استراتژیک برای ارتقا، آموزش
ارائه برنامه سالانه ارتقاء عملکرد یا حفظ کیفیت ارزیابی دانشکده به مرکز توسعه دانشگاه
گزارش سالانه عملکرد و کیفیت ارزشیابی دانشکده **
مشاوره به گروه ها برای ارتقاء کیفیت ارزشیابی دانشجو در گروه
برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت آزمون های دانشکده
Template settings