اعضاء کمیته اعتبار بخشی دانشکده و شرح وظایف
نام اعضاء کمیته نام مسئول کمیته ردیف  
بتول اسفندیاری، آزاده اجلال موغاری سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد ۱
شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی
 1. بررسی استانداردها و شاخص های اعتباربخشی
 2. توزیع فرم های خام اعتبار بخشی موسسه ای جهت اعضای کمیته به منظور انجام فعالیت های ذیربط
 3. راهنمایی های لازم جهت تکمیل فرم های اعتبار بخشی در حوزه های مختلف
 4. برنامه ریزی جهت بررسی و کنترل مفاد مورد نظر در هریک از حوزه های موجود
 5. برنامه ریزی زمان بندی شده جهت دریافت گزارش های پیشرفت فعالیت ها در حوزه های مختلف توسط اعضای گروه
 6.  گردآوری مستندات مربوط به هرشاخص در حوزه های مختلف
 7. بررسی و کنترل فعالیت های انجام شده و مطابقت آن با مصادیق موجود در استانداردها
 8. در صورت لزوم برگزاری جلسات توجیهی جهت اعضاء گروه به منظور بررسی مصادیق مستندات مرتبط با فرم های اعتبار بخشی
 9. درخواست هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات کمیته پایش عملکرد به صورت دوره ای
 10. صدور دستور جلسات کمیته پایش
 11. حضور در جلساتی که از طرف مقامات دانشگاه تعیین می شود
 12. پاسخگویی به مکاتبات مقامات دانشگاه در زمینه های مورد نظر با هماهنگی های لازم
 13. تهیه گزارش های مرتبط جهت مسئول کمیته پایش عملکرد دانشکده
 14. شرکت در جلسات دوره ای دفتر EDO دانشکده
Template settings