نام کمیته نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
برنامه ریزی درسی سرکار خانم دکتر آز اده اشتری نژاد خانم فرح روز زند
 
شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی
  1. طرح دوره ها و طرح دروس، متناسب با وضعیت موجود و همچنین تدوین و اصلاح آنها در جهت پاسخگویی به نیاز جامعه جزء اولویتهای این واحد می باشد.
  2. پیگیری و تاکید بر تدوین و بروز رسانی طرح دوره و طرح دروس اعضاء هیئت علمی
  3. دریافت طرح دوره و طرح درس از گروههای آموزشی و بارگذاری آنها در سایت دانشکده
  4. ارائه بازخورد از طرح دوره های بارگذاری شده به معاونت آموزشی دانشکده و مدیران گروههای آموزشی
  5. ارائه بازخورد از طرح دوره های بارگذاری شده به کمیته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
Template settings