مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی

سرکار خانم دکتر طاهره دهداری


دکتری تخصصی آموزش بهداشت

 

رتبه علمی : دانشیار

 

تلفن ثابت 86704756

 

فاکس :88622707

 

ایمیل :dehdarityahoo.com

 

ایمیل آکادمیک : http://dehdari.t@iums.ac.ir

 

 

 

 ➜اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

 ➜آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی

 ➜فرمت پروپوزال طرح تحقیقاتی

 

 

اعضای کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت

 

سمت

نام و نام خانوادگی

دبیر کمیته

جناب آقای محمود یوسفی

مسئول بخش روابط عمومی

سرکار خانم فاطمه ایزدخواه

مسئول بخش پژوهشی

سرکار خانم منیزه فقیر گنجی

مسئول بخش فناوری

جناب آقای حسین شاهین فر

مسئول بخش آموزش

جناب آقای مصطفی نوروز زاده

عضو علی البدل بخش آموزش

سرکار خانم صحی حیدری نژاد

عضو علی البدل بخش پژوهش

سرکار خانم روژان خضری

عضو علی البدل بخش روابط عمومی

سرکار خانم رقیه نوری طهنه

عضو علی البدل بخش فناوری

جناب آقای مجید امیر سرداری

Template settings