اعضاء کمیته توانمندسازی دانشکده و شرح وظایف

اعضاء کمیته

مسئول کمیته

ردیف

سرکارخانم فرح روز زند (کارشناس دفتر EDO)

 سرکارخانم الهام رحمان زاده (دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای)

خانم دکتر آزاده اشتری نژاد

1

شرح وظایف:

  1. توانمند سازی و حمایت از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت دفتر توسعه آموزش
  2. نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده و ارائه گزارش به دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
  3. توانمندسازی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
  4. بررسی نتایج ارزشیابی کارگاه های برگزار شده و ارزشیابی مدرس و ارائه بازخورد به مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده
  5. ارائه گزارش عملکرد به واحد دفتر توسعه آموزش دانشکده
  6. شرکت در جلسات دوره ای دفتر توسعه آموزش دانشکده
Template settings