اعضاء کمیته داوری جشنواره وثوق دانشکده

اعضاء کمیته

مسئول کمیته

ردیف

جناب آقایان دکترجنیدی جعفری، دکتر فرشاد، دکتر کرمانی و سرکار خانم دکتر اشتری نژاد

جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی

1

Template settings