اعضاء کمیته فرآیندنویسی دانشکده و شرح وظایف 

اعضاء کمیته

مسئول کمیته

ردیف

 

سرکارخانم ها دکتر جمیله ابوالقاسمی، دکتر آزاده اشتری نژاد، نرجس نجیبی،

فرح روز زند عموقین و جناب آقای دکتر عماد دهقانی فرد

 

سرکار خانم بتول اسفندیاری

 

1

 

 

شرح وظایف:

  1. نظارت و کنترل بر ورودی ها و خروجی مرتبط در یک فرآیند آموزشی و پژوهشی و یا اداری و مالی
  2. شناسایی و کنترل بر سطح گروهی یک فرآیند و ارزیابی تناسب ارتباط فعالیت ها در یک فرآیند گردش کاری و ایجاد یک بازه زمانی مناسب
  3. نظارت و کنترل تمامی رخ دادهایی که در طی یک فرآیند روی می دهد (حذف موارد تکراریو یا اضافه نمودن موارد ضروری طبق مقررات)
  4. تلاش در استاندارد سازی فرآیند ها
  5. تبادل نظر با صاحبنظران در حیطه فرآیندسازی و افراد ذینفع به جهت شفاف سازی در ساختار یک فرآیند کاری
  6. انطباق فرآیندها با قوانین و مقررات مصوب
  7. تلاش در به ثمر رساندن انجام یک فعالیت با بازه بیشتر در طی یک زمان متعارف
  8. حضور مستمر در جلسات کاری فرآیندسازی و اصلاح فرآیندها به شکل دوره ای
  9. در صورت لزوم تشکیل جلسات با مدیران مرتبط به منظور یکپارچه سازی فرآیندها (رعایت اصول فرآیندها)

 

 

 

Template settings