اعضاء کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها

اعضاء کمیته

مسئول کمیته

ردیف

سرکار خانم ها دکتر آزاده اشتری نژاد، فرحناز قاسمی، سمیرا دامن خورشید، و جناب آقای بهروز تقی زاده

 

جناب آقای دکتر مجید کرمانی

 

1

 

Template settings