اعضاءکمیته پایش عملکرد دانشکده و شرح وظایف
ردیف نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته  
1 سرکار خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی خانم دکترمهناز صلحی، خانم آزاده اجلال موغاری
جناب آقای دکتر مجید کرمانی
 
 
شرح وظایف کمیته پایش عملکرد
  1. ایجاد درک درستی از ارزشیابی وکیفیت بسته های اعتبار بخشی در حوزه های مورد نظر بر اساس داده های موجود
  2. بررسی و ارزیابی و پیگیری مستندات ارائه شده مبنی برتوصیف وتحلیل وضعیت موجود طبق استاندارد و شاخص های عنوان شده
  3. بطور مثال : تطابق مستندات با شاخص های تعیین شده در بسته اعتباربخشی مورد نظر به منظور مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف و پیگیری به لحاظ بهبود وضعیت موجود
  4. بازخورد نتیجه گیری جهت زیرگروه پایش به منظور رفع نقطه ضعف، ارتقاء نقطه قوت در شاخص های مورد نظر و پایش مجدد
  5. بررسی وارزیابی راهکار یا برنامه های اعلام شده به منظور ارتقای وضعیت استاندارهای مورد اشاره طبق مقررات و قوانین موجود
  6. بررسی و ارزیابی چگونگی نقد به استاندارد در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط
  7. هماهنگی های لازم به منظور انجام ارزیابی بسته اعتباربخشی مورد نظر در بازه زمانی تعیین شده توسط دفتر EDO
  8. تهیه گزارش ارزیابی بسته اعتبار بخشی مورد نظر طی بازه زمانی اعلام شده توسط دفتر EDO
  9. شرکت مستمر در جلسات ذیربط  
Template settings