دوره عالی بهداشت عمومی MPH

دوره عالی بهداشت عمومی MPH

سرپرست گروه دوره عالی MPH

دکتر رسول یاراحمدی
دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی: استاد
تلفن تماس: 86704806
فاکس: ۸۷۸۶۲۲۷۰۷
پست الکترونیکی:  yarahmadi.r@iums.ac.ir

 

تاریخچه گروه

دوره گواهی عالی بهداشت عمومی( Master Public Health )  که در اینجا به اختصار، MPHنامیده می شود عمدتا جهت توانمند کردن افراد شرکت کننده در این دوره جهت ارتقا سلامت برگزار می شود.

نگرش عمده در MPHبر این اصل مبتنی است که حل مسائل و مشکلات جامعه تنها یک مقوله آکادمیک نمی باشد بلکه نیاز به کار عملی و تجربه در جامعه با ملحوظ کردن مسائل علمی و تئوریک است . به عبارت دیگر دوره MPHدوره است جهت تربیت افرادی که بتوانند روابط متقابل بین تئوری و عمل ، مردم و سیاستگزاران و تحقیقات نظری و واقعیت های موجود در جامعه را برقرار نمایند .

تربیت مدیران آگاه و توانمند برای اداره نظام های سلامت کشور همواره یک اولویت و ضرورت بوده است . نظام های سلامت همواره نیازمند مدیرانی هستند که درک عمیقی از سلامت عمومی و راهبردهای ارتقای آن داشته باشند . این مدیران با اداره و رهبری مطلوب موجبات بهبود سلامت جمعیت تحت پوشش ، افزایش رضایت و حفظ حرمت استفاده کنندگان ، استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی ، توزیع عادلانه خدمات و رفاه و آسایش معقول کارکنان و ارایه کنندگان خدمات سلامت را فراهم می سازند .

دانشگاه علوم پزشکی ایران  به عنوان اولین دانشگاهی که از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت مجوز رسمی برگزاری دوره MPHدریافت نموده است ،دارای تجربه طولانی در تربیت مدیران نظام سلامت در قالب برنامه MPHمی باشد. علیرغم موفقیت های بدست آمده ، با توجه به ظرفیت محدود دوره و نیاز به حضور تمام وقت شرکت کنندگان ، دوره های جدیدی مورد نیاز هستند که بتوانند نیازهای جدی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را پاسخ گفته و امکان حضور جدی تر مدیران در حال مدیریت در سیستم وزارت را فراهم سازند .

دوره  MPHدر نظام سلامت ایران به عنوان دوره تربیت مدیران ( بالقوه و بالفعل ) شناخته شده ، در نظام سلامت ایران سطح عملیاتی مدیریت سلامت ، شهرستان می باشد. در نتیجه به نظر می رسد در محیطی ترین سطح بایستی مدیران شهرستانی دوره MPHرا گذرانده باشند .


Template settings