گروه ارگونومی

گروه ارگونومی

مدیر گروه ارگونومی

 

دکتر محمد صادق قاسمی
 دکترای تخصصی (PhD)کلینیکال بیومکانیک

مرتبه علمی دانشیار
تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۸۳۹
فاکس: ۸۶۷۰۲۷۰۷
پست الکترونیکی:   ghasemi.m@iums.ac.ir 

تاریخچه

واژه ارگونومی  به معنای مطالعه و سنجش کار است و از دو کلمه لاتین Ergoبه معنی  کار و Nomosبه معنی قانون تشکیل شده است. ارگونومی از علوم بین رشته ای است که با گردآوری داده ها و اطلاعات آناتومیک، فیزیولوژیک و سایکولوژیک یک انسان در رابطه با محیط های کاری، به آسایش، ایمنی، تندرستی و افزایش بهره وری نیروی کار کمک می نماید.

دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجوز تاسیس رشته ی ارگونومی در مقطع کارشناسی ارشد را در اردیبهشت ماه 1394 از سوی وزارت متبوع دریافت نمود. گروه آموزشی ارگونومی با همکاری مشترک دانشکده بهداشت و علوم توانبخشی از مهر ماه سال 1394 با پذیرش اولین دوره دانشجویا ن کارشناسی ارشد تشکیل شد. در حال حاضر 10 دانشگاه علوم پزشکی در این رشته پذیرش دانشجو دارند.آزمایشگاه گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز تحقیقات توانبخشی قرار دارد. این مرکز در زمینه تحقیق در رشته های مختلف همچون ارگونومی و علوم توانبخشی به صورت بین رشته ای فعالیت دارد.

 

Template settings