فرم ثبت برنامه عملیاتی حوزه معاونت اداری ومالی سال 96
ردیف
 
واحدستادی هدف کلی برنامه ها /طرح ها وزن نسبی فعالیت دامنه فعالیت مسئول اجرا/پایش تاریخ شروع تاریخ پایان شیوه پایش شاخص درصد پیشرفت پیش بینی درصد انحراف درصد
1 دانشکده بهداشت نظارت بر عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی ایجاد شناسنامه جهت تجهیزات آزمایشگاهی 100% نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات آزماشگاهی توسط کارشناس  فنی صحت عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی درطول ترم هنگام استفاده اجلال خرداد 96 پایان تیرماه 96 گزارش کارشناس فنی مدت زمان استفاده از تجهیزات موجود 10% 100% 90%فرم های اولیه تهیه شده  است
2
 
دانشکده بهداشت استفاده از بخش خصوصی دربعضی امور واگذاری ایاب وذهاب
 
 
 
100% تردد وایاب وذهاب کارکنان درحین انجام ماموریت تردد کارکنان جهت انجام ماموریتهای خارج از دانشکده اجلال 3/3/95 3/3/96 گزارش عملکرد درصد رضایمندی 100% 100% 0
 راهنماومشاور امور پژوهشی به بخش خصوصی به صورت قراردادی 100%  راهنمایی و مشاوره دانشجویان در امر پژوهش      مشاوره امور پژوهشی دانشجویی 1/6/95 31/5/96
3 دانشکده بهداشت ارتقای سیستمهای  فناوری  اطلاعات و اتاق سرور 1/ارتقا وتوسعه تجهیزات نرم افزارها 30% بهینه سازی ، توسعه وارتقای  زیرساخت ها به لحاظ خدمات دهی بهترکارآیی بیشتروکاهش هزینه ها استفاده از فناوری های نوین در کلیه امور اداری ،مالی،آموزشی پژوهشی کتابخانه و... درراستای الکترونیکی کردن امور اجلال تیرماه 96 پایان شهریور96 گزارش کارشناس  رایانه درصد رضایت  گیرندگان خدمات وکاربران 0 100% 100%عدم وجوداعتبار
 
2/ارتقاوتوسعه سخت افزارها
30%
3/ارتقا وتوسعه اتاق سرور 40%
4 دانشکده بهداشت  ارتقای سیستم بایگانی الکترونیکی کردن سیستم بایگانی جهت دسترسی دقیق وسریع وآسان 100% استفاده از سوابق وتجربیات گذشته وسهولت وسرعت در دسترسی به مدارک واسناد امکان ادامه فعالیتها با جابجایی کارکنان اجلال شهریور 96 پایان آبان 96 گزارش عملکرد درصد استفاده سوابق
سرعت وسهولت دسترسی به سوابق
0
تنظیمات قالب