شورای پژوهشی دانشکده به منظور بررسی ارائه پیشنهادات مختلف در زمینه اصلاح یا توسعه فعالیت های پژوهشی، بحث و تبادل نظر نمایندگان پژوهشی گروه های آموزشی در زمینه بررسی و تصویب پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی تشکیل می شود. این شورا از 12 عضو شامل ریاست محترم دانشکده (رئیس شورا)، معاون پژوهشی دانشکده (دبیر شورا)، نمایندگان پژوهشی گروه های آموزشی و کارشناس پژوهشی دانشکده تشکیل شده است.

Template settings