دکتر روشنک رضائی کلانتری

پست سازمانی: معاون پژوهشی

تخصص: دکتری مهندسی عمران - محیط زیست

رتبه: استاد

شماره داخلی:

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

- معاون پژوهشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران از تاريخ 8/7/85 تا 16/1/89 - عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران از تاريخ 9/8/85 تا 16/1/89 - عضو شوراي آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاريخ 11/7/85 تا 16/1/89 - عضو شورای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران از تاریخ 15/1/1390 تا 31/6/1392 - عضو شورای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ 1/7/1392 تا 31/6/1393 - عضو شوراي آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاريخ 26/6/1393 تا کنون - مدیر گروه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ 26/6/1393 تا تاریخ 29/12/1398 - معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ 15/11/1398 تاکنون
دانلود فایل سوابق اجرایی

رزومه

تنظیمات قالب