جهت ارتباط با رئیس دانشکده QR را اسکن کنید:                          جهت استفاده از فرم نظرسنجی ارباب رجوع QR را اسکن کنید:                      جهت استفاده از فرم انتقادات و پیشنهادات QR را اسکن کنید:

                                                                                                                                                                              

  

                جهت اطلاع از رویدادهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت QR را اسکن کنید:                                         جهت استفاده از اطلاعیه های مهم اداری و مالی دانشکده QR را اسکن کنید:

                                                                                                                                                                  

Template settings