واحد روابط عمومی 

واحد روابط عمومی دانشکده بهداشت به سرپرستی جناب آقای دکتر صابر مرادی، امور مربوط به روابط عمومی دانشکده را بر عهده دارد. روابط عمومی دانشکده بهداشت به عنوان پل ارتباطی بین درون و برون دانشگاه سعی در انجام رسالت اطلاع رسانی و ارتباطی خود می نماید.

سایر اعضای امور روابط عمومی

 ➜آقای محمدحسن امیری (کارشناس )

                                                       فرآیندها                            فرمها                              رابطین گروه های آموزشی


روابط عمومی دانشکده با انجام وظایف و فعالیت های مختلف ارتباطی که به طور عمده در قالب فعالیت های ارتباط با رسانه های جمعی، فعالیت های انتشاراتی، تبلیغاتی، نظر سنجی و سایت دانشکده و ارتباط با دانشجویان، کارکنان، استادان و همچنین امور تشریفاتی برنامه ها و مراسم های دانشکده می باشد.


 

   
دکتر صابر مرادی
عضو هئیت علمی  
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق 18
۸۸۶۰4811
  شرح وظایف
محمدحسن امیری
کارشناس
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق ۲2
۸۸۶۰۴۷52
 شرح وظایف


چشم انداز، اهداف و ماموریت­های روابط عمومی

 ➜برنامه‌ریزی و بکارگیری شیوه‌های مناسب به منظور انعکاس اهداف، فعالیت‌ها، برنامه‌ها، توانمندی­ها و مواضع دانشکده

 ➜برنامه‌ریزی به منظور ایجاد یک روابط عمومی الکترونیک برای هدایت و مدیریت افکار عمومی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده،

 ➜تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم بین کارکنان، اعضای هیات علمی و مسئولین و دانشجویان دانشکده،

 ➜زمینه‌سازی به منظور برقراری ارتباطات موثر بین کارکنان و اعضای هیات علمی و دانشجویان با مسئولین دانشکده،

 ➜گردآوری، جمع‌بندی و تحلیل نظرات و دیدگاه‌های مخاطبین و رسانه‌ها در زمینه فعالیت‌ها و ارایه به ریاست دانشکده ،

 ➜برقراری ارتباط مستمر با واحد روابط عمومی دانشگاه و روابط عمومی سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور به منظور معرفی پتانسیل های دانشکده و نیز ارایه دستاوردها،

 ➜نظارت بر رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در ایجاد روابط مبتنی بر آیین نامه روابط عمومی دانشگاه.


فعالیت­ها و اقدامات عملیاتی حوزه روابط عمومی دانشکده

 ➜نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی،

 ➜الگوسازی،

 ➜ارتباط سازی ساختاری و سازمانی،

 ➜انجام فعالیت توانمندسازی،

 ➜اطلاع رسانی،

 ➜تبلیغات،

 ➜انتشارات،

 ➜روابط عمومی الکترونیک،

 ➜تشریفات و مناسبت ها،

 ➜فعالیت مستندسازی،

 ➜افکارسنجی،

 ➜پژوهش،

 ➜آموزش.

Template settings