مسئول اساتید مشاور

دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی


دکتری تخصصی آمار زیستی

 

رتبه علمی : استادیار

 

تلفن ثابت: 86704623

 

 

                

                       دکتر حسین ابراهیمی                                            دکتر شهناز ریماز                                       دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی                           دکتر طاهره دهداری

                    دکتری بهداشت حرفه ای                                 دکتری تخصصی اپیدمیولوژی                                   دکتری تخصصی آمار زیستی                             دکتری تخصصی آموزش بهداشت

             گروه مهندسی بهداشت حرفه ای                                    گروه اپیدمیولوژی                                                    گروه آمار زیستی                                  گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

                       دکتر مهدی فرزادکیا                                             دکتر ناهید آریائیان                                               دکتر محمد صادق قاسمی
                گروه مهندسی بهداشت محیط                                       گروه علوم تغذیه                                                         گروه ارگونومی      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Template settings