لیست اخبار صفحه :1
اثرات فصلی بر پاسخ‌های شناختی و روانی - فیزیولوژیکی به 11 ساعت کار در فضای باز کارگران یک صنعت معدن

اثرات فصلی بر پاسخ‌های شناختی و روانی - فیزیولوژیکی به 11 ساعت کار در فضای باز کارگران یک صنعت معدن

جلسه ژورنال کلاب خانم مریم عفراوی دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای با عنوان "اثرات فصلی بر پاسخ‌های شناختی و روانی - فیزیولوژیکی به 11 ساعت کار در فضای باز کارگران یک صنعت معدن" به راهنمایی آقای دکتر فرشاد و آقای دکتر مرادی در تاریخ یکم خرداد ماه سال 1402 برگزار شد.

روشی ساده و کارآمد برای تهیّه پارچه های کامپوزیت آئروژل SiO2/PI/AF و عملکرد عایق حرارتی آنها

روشی ساده و کارآمد برای تهیّه پارچه های کامپوزیت آئروژل SiO2/PI/AF و عملکرد عایق حرارتی آنها

جلسه ژورنال کلاب خانم الهام رحمان زاده دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای با عنوان "روشی ساده و کارآمد برای تهیّه پارچه های کامپوزیت آئروژل SiO2/PI/AF و عملکرد عایق حرارتی آنها " به راهنمایی آقای دکتر وثوقی و آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شد.

ژورنال کلاب خانم زهرا حضرتی

ژورنال کلاب خانم زهرا حضرتی

A passive back exoskeleton supporting symmetric and asymmetric lifting in stoop and squat posture reduces trunk and hip extensor muscle activity and adjusts body posture – A laboratory study.

 گیاه پالایی فرمالدئید موجود در فضای داخل ساختمان به کمک گیاهان و مواد گیاهی

گیاه پالایی فرمالدئید موجود در فضای داخل ساختمان به کمک گیاهان و مواد گیاهی

جلسه ژورنال کلاب دانشجو مریم عفراوی با عنوان " گیاه پالایی فرمالدئید موجود در فضای داخل ساختمان به کمک گیاهان و مواد گیاهی " به راهنمایی جناب آقای دکتر علی اصغر فرشاد و سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد در تاریخ 1401/1۲/01 برگزار گردید.

بررسی غلظت 16 نوع PAH اصلی منتشره از کامپیوترها
کامپیوترها، یکی از منابع اصلی انتشار انواع PHA در محیط هایی با فضای بسته هستند.

بررسی غلظت 16 نوع PAH اصلی منتشره از کامپیوترها

جلسه ژورنال کلاب دانشجویان دکتری بهداشت حرفه ای با موضوع "بررسی آلودگی هوای ناشی از PAH منتشره از کامپیوترها " برگزار شد.

Indoor air pollution of polycyclic aromatic hydrocarbons emitted by computers

Indoor air pollution of polycyclic aromatic hydrocarbons emitted by computers

برگزاری جلسه ژورنال کلاب گروه بهداشت حرفه ای با عنوان " آلاینده های هیدروکربنی آروماتیک چند حلقوی منتشر شده از کامپیوترها در هوای داخل" توسط خانم مهندس الهام رحمان زاده در تاریخ 11 دی ماه 1401

Template settings